1.png

当前位置:首页师资队伍PI方 东实验室首页

欢迎来到方东实验室!

Welcome to the Fang Lab

-----------------------------------------------------------------------------------------

>实验室新闻:

/欢迎18级直博生张燕君加入实验室[2018-11-1]

/欢迎18级直博生王琪昕加入实验室[2018-11-1]

/欢迎17级直博生武红飞加入实验室[2018-9-11]

/欢迎轮转生王琪昕加入实验室  [2018-09-02]

/欢迎轮转生陈露加入实验室  [2018-07-04]

/欢迎轮转生张燕君加入实验室 [2018-07-03]

/欢迎技术员孙中兴加入实验室 [2018-07-01]

/欢迎技术员邓细青加入实验室 [2018-03-06]

/欢迎轮转生杨洁加入实验室 [2018-03-06]