Publications

Huan Liu, Xiaoming Dai, Xiaolei Cao, Huan Yan, Xinyan Ji, Haitao Zhang, Shuying Shen, Yuan Si, Hailong Zhang, Jianfeng Chen, Li Li, Jonathan C Zhao, Jindan Yu, Xin‐Hua Feng, Bin Zhao* (2018) PRDM4 mediates YAP-induced cell invasion by activating leukocyte-specific integrin β2 expression. EMBO Rep. (featured cover story)

Chu Zhu, Xinyan Ji, Haitao Zhang, Qi Zhou, Xiaolei Cao, Mei Tang, Yuan Si, Huan

Yan, Li Li, Tingbo Liang, Xin-Hua Feng, Bin Zhao *(2017) Deubiquitylase USP9X suppresses tumorigenesis by stabilizing large tumor suppressor kinase 2 (LATS2) in the Hippo pathway. J Biol Chem.

Yuchao Zhang, Haitao Zhang, and Bin Zhao* (2017) Hippo Signaling in the Immune System. Trends Biochem Sci. 

Yuan Si, Xinyan Ji, Xiaolei Cao, Xiaoming Dai, Lingyi Xu, Hongxia Zhao, Xiaocan Guo, Huan Yan, Haitao Zhang, Chu Zhu, Qi Zhou, Mei Tang, Zongping Xia, Li Li, Yu-Sheng Cong, Sheng Ye, Tingbo Liang, Xin-Hua Feng, and Bin Zhao* (2017) Src Inhibits the Hippo Tumor Suppressor Pathway through Tyrosine Phosphorylation of Lats1. Cancer Research. 

Xinyan Ji, Guoxuan Zhong, Bin Zhao* (2017) Molecular mechanisms of the mammalian Hippo signaling pathway. Hereditas.

Xiaocan Guo, Yang Zhao, Huan Yan, Yingcheng Yang, Shuying Shen, Xiaoming Dai, Xinyan Ji, Fubo Ji, Xing-Guo Gong, Li Li, Xueli Bai, Xin-Hua Feng, Tingbo Liang, Junfang Ji, Lei Chen, Hongyang Wang, and Bin Zhao* (2017) Single tumor-initiating cells evade immune clearance by recruiting type II macrophages. Genes Dev. (featured cover story)

Dai X, Liu H, Shen S, Guo X, Yan H, Ji X, Li L, Huang J, Feng XH, Zhao B* (2015) YAP activates the Hippo pathway in a negative feedback loop. Cell research

Shen S, Guo X, Yan H, Lu Y, Ji X, Li L, Liang T, Zhou D, Feng XH, Zhao JC, Yu J, Gong XG, Zhang 
L, Zhao B* (2015) A miR-130a-YAP positive feedback loop promotes organ size
and tumorigenesis. Cell research 25: 997-1012 (featured cover story)

Zhou Q, Li L, Zhao B, Guan KL (2015) The hippo pathway in heart development, regeneration, and diseases. Circ Res 116: 1431-47

Zhu C, Li L, Zhao B* (2015) The regulation and function of YAP transcription co-activator. Acta biochimica et biophysica Sinica 47: 16-28

Zhao B, Guan KL. Hippo pathway key to ploidy checkpoint. Cell. 2014 Aug 14;158(4):695-6. doi: 10.1016/j.cell.2014.07.041.

Huang, H.L., Wang, S.M., Yin, M.X., Dong, L., Wang, C., Wu, W., Lu, Y., Feng, M., Dai,C.Y., Guo, X.C., Li, L., Zhao, B., Zhou, Z.C., Ji , H.B., Jiang, J., Zhao, Y.*, Liu, X.Y.*, and Zhang, L.*. 2013.Par-1 Regulates Tissue Growth by Influencing HippPhosphorylation Status and Hippo-Salvador Association. PLOS Biology 11:1-15.

Xiaocan Guo.,Bin Zhao.2013. Integration of mechanical and chemical signals by YAP and TAZ transcription coactivators. Cell & Bioscience.3.

Yu, F.X., Zhao, B., Panupinthu, N., Jewell, J.L., Lian, I., Wang, L.H., Zhao, J., Yuan, H., Tumaneng, K., Li, H. et al. 2012. Regulation of the Hippo-YAP pathway by G-protein-coupled receptor signaling. Cell 150: 780-791.

Liu, H., Jiang, D., Chi, F., Zhao, B. 2012. The Hippo pathway regulates stem cell proliferation, self-renewal, and differentiation. Protein & cell 3: 291-304.

Zhao, B., Li, L., Wang, L. H., Wang, C.Y., Yu, J., and Guan, K.L. 2012. Cell detachment activates the Hippo pathway via cytoskeleton reorganization to induce anoikis. Genes Dev 26(1): 54-68.

Zhao, B., Tumaneng, K., and Guan, K.L. 2011. The Hippo pathway in organ size control, tissue regeneration and stem cell self-renewal. Nat Cell Biol 13(8): 877-883.

Xie, X., Zhang, D., Zhao, B., Lu, M.K., You, M., Condorelli, G., Wang, C.Y., and Guan, K.L. 2011. I{kappa}B kinase {varepsilon} and TANK-binding kinase 1 activate AKT by direct phosphorylation. Proc Natl Acad Sci U S A 108(16): 6474-6479.

Zhao, B., Li, L., Lu, Q., Wang, L. H., Liu, C-Y., Lei, Q., and Guan, K.L. 2011. Angiomotin is a novel Hippo pathway component that inhibits YAP oncoprotein. Genes Dev 25(1): 51-63.

Zhao, B., Li, L., and Guan, K.L. 2010. Hippo signaling at a glance. J Cell Sci 123(23): 4001-4006.

Lian, I., Kim, J., Okazawa, H., Zhao, J., Zhao, B., Yu, J., Chinnaiyan, A., Israel, M.A., Goldstein, L.S., Abujarour, R. et al. 2010. The role of YAP transcription coactivator in regulating stem cell self-renewal and differentiation. Genes Dev 24(11): 1106-1118.
Zhao, B., Li, L., Lei, Q., and Guan, K.L. 2010. The Hippo-YAP pathway in organ size control and tumorigenesis: an updated version. Genes Dev 24(9): 862-874.

Li, Z.*, Zhao, B.*, Wang, P., Chen, F., Dong, Z., Yang, H., Guan, K.L., and Xu, Y. 2010. Structural insights into the YAP and TEAD complex. Genes Dev 24(3): 235-240. (* equal contribution)

Zhao, B., Li, L., Tumaneng, K., Wang, C.Y., and Guan, K.L. 2010. A coordinated phosphorylation by Lats and CK1 regulates YAP stability through SCFbeta-TRCP. Genes Dev 24(1): 72-85.

Zhao, B., Lei, Q., and Guan, K.L. 2009b. Mst out and HCC in. Cancer Cell 16(5): 363-364.

Zhao, B., Lei, Q.Y., and Guan, K.L. 2009b. Harness the power: new insights into the inhibition of YAP/Yorkie. Dev Cell 16(3): 321-322.

Zhang, H., Liu, C.Y., Zha, Z.Y., Zhao, B., Yao, J., Zhao, S., Xiong, Y., Lei, Q.Y., and Guan, K.L. 2009. TEAD transcription factors mediate the function of TAZ in cell growth and epithelial-mesenchymal transition. J Biol Chem 284(20): 13355-13362.

Zhao, B.*, Kim, J.*, Ye, X.*, Lai, Z.C., and Guan, K.L. 2008. Both TEAD binding and WW domains are required for the growth stimulation and oncogenic transformation activity of YAP. Cancer Res 69, 1089-1098.

Zhao, B., Lei, Q.Y., and Guan, K.L. 2008. The Hippo-YAP pathway: new connections between regulation of organ size and cancer. Curr Opin Cell Biol 20(6): 638-646.

Zhao, B., Ye, X., Yu, J., Li, L., Li, W., Li, S., Lin, J.D., Wang, C.Y., Chinnaiyan, A.M., Lai, Z.C., and Guan, K.L. 2008. TEAD mediates YAP-dependent gene induction and growth control. Genes Dev 22(14): 1962-1971.

Zhao, B., Wei, X., Li, W., Udan, R.S., Yang, Q., Kim, J., Xie, J., Ikenoue, T., Yu, J., Li, L., Zheng, P., Ye, K., Chinnaiyan, A., Halder, G., Lai, Z.C., and Guan, K.L. 2007. Inactivation of YAP oncoprotein by the Hippo pathway is involved in cell contact inhibition and tissue growth control. Genes Dev 21(21): 2747-2761.

Lei, Q.Y., Zhang, H., Zhao, B., Zha, Z.Y., Bai, F., Pei, X.H., Zhao, S., Xiong, Y., and Guan, K.L. 2008. TAZ promotes cell proliferation and epithelial-mesenchymal transition and is inhibited by the hippo pathway. Mol Cell Biol 28(7): 2426-2436.

Ikenoue, T., Inoki, K., Zhao, B., and Guan, K.L. 2008. PTEN acetylation modulates its interaction with PDZ domain. Cancer Res 68(17): 6908-6912.

Jin, Q.H., Zhao, B., and Zhang, X.J. 2004. Cytochrome c release and endoplasmic reticulum stress are involved in caspase-dependent apoptosis induced by G418. Cell Mol Life Sci 61(14): 1816-1825.